Burgum, 24 februari 2021

Welkom bij DeMelkmeiden!

Door gebruik te maken van onze diensten, ga je akkoord met onze Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden bepalen wat de wettelijk bindende voorwaarden zijn bij het gebruik van onze website www.demelkmeiden.nl en de diensten en producten die via onze webshop worden aangeboden.

Mocht je contact met ons willen opnemen, dan kun je ons een mailtje sturen. Ons algemene mailadres is contact@demelkmeiden.nl

Onze Algemene Voorwaarden kunnen worden gewijzigd. Daarvan zullen we je natuurlijk op de hoogte stellen.

Wie zijn we

1.1 Demelkmeid is een initiatief van Géline Andringa en staat bekent onder de naam DeMelkmeid (hierna DeMelkmeiden). DeMelkmeiden verkoopt producten van MelktapBurgum. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder bedrijfsnaam DeMelkmeid. Het KVK nummer is 81983042.

1.2 Demelkmeiden is gevestigd op de Zomerweg 23, 9251 MG, Burgum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 81983042. Het BTW-nummer is NL003628924B45. Het bankrekeningnummer (KNAB) is NL03KNAB0405207069.

1.3 DeMelkmeiden kan ertoe besluiten om in de toekomst de activiteiten onder een andere naam dan DeMelkmeiden te ontplooien. De rechten en voorwaarden die tot dan toe golden voor DeMelkmeiden, worden dan overgedragen naar de nieuwe naam en blijven dan onverminderd van kracht, tenzij expliciet anders vermeld in de nieuwe Algemene Voorwaarden.

Wat doen we?

2.1 DeMelkmeiden verkoopt levensmiddelen. Dat doen we door via onze online platforms (website, social media etc.) gezonde gepasteuriseerde melkproducten te verkopen en leveren aan consumenten en bedrijven.

Website

3.1 Het gebruik van onze website en dienstverlening is beperkt tot hetgeen dat is bepaald op de website en in deze Algemene Voorwaarden.

3.2 Normaal gesproken werkt onze website goed, maar er kunnen zich momenten voordoen dat (een deel van) de website niet werkzaam is. Wij hebben namelijk te maken met externe leveranciers (zoals beheerders, netwerkleveranciers, datacenters, telecommunicatieleveranciers) om ervoor te zorgen dat de website het goed doet. DeMelkmeiden is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door het niet beschikbaar zijn van (een deel van) de website.

3.3 Het kan voorkomen dat sommige diensten, bijvoorbeeld acties, die worden aangeboden via onze website of via andere kanalen, gebruik maken van aanvullende bepalingen en voorwaarden die door ons op dat moment op een logische plek op de website of in een ander kanaal gepubliceerd worden. Bij het gebruik van dergelijke diensten ga je ook akkoord met de daarvoor geldende aanvullende bepalingen en voorwaarden.

3.4 De prijzen van onze producten zijn inclusief BTW. Ze zijn exclusief bezorgkosten, tenzij anders is vermeld. De prijzen die op de website vermeld staan zijn de prijzen die gelden, tenzij er duidelijk sprake is van een fout. Prijzen kunnen op elk moment veranderen, maar veranderingen zullen geen invloed hebben op de bestellingen die je al hebt geplaatst.

3.5 Hoewel we ons best doen om alle content op DeMelkmeiden-website accuraat en up-to-date te houden, kunnen we niet garanderen dat dit ook altijd het geval is.

Bestellen

4.1 Een bestelling bestaat uit een of meerdere zuivelproducten of cadeauproducten

4.2 Als je een bestelling plaatst bij DeMelkmeiden, kunnen we je gegevens gebruiken om je nieuwe vervolgaanbiedingen te kunnen doen op Facebook en op andere websites. We gebruiken je gegevens dus incidenteel voor het doen van gepersonaliseerde aanbiedingen.

Betalen

5.1 Je kunt betalen met iDeal / creditcard.

5.2 Je betaalt per bestelling. Je betaling wordt afgeschreven meteen na bevestiging van je bestelling.

Bezorgen

6.1 Wij bezorgen twee keer per week. De vaste bezorg dagen zijn vrijdag en zaterdag. Wanneer een andere dag beter uitkomt wordt daar uiteraard bericht van gedaan.

6.2 Het staat DeMelkmeiden vrij om een bestelling te weigeren of te annuleren.

6.3 DeMelkmeiden kan de mogelijkheid (gaan) bieden om via andere kanalen te bestellen, bijvoorbeeld via Facebook. In dat geval gelden vanzelfsprekend ook de Algemene Voorwaarden.

6.4 Je bestelling wordt bezorgd op het door jou opgegeven adres. Dit bezorgadres kan afwijken van je huisadres.

6.5 Bestellingen worden alleen bezorgd in een straal van 25 km rondom Burgum.

6.6 Zodra je bestelling definitief geplaatst is op de website, is het niet meer mogelijk om je bezorgadres voor die bestelling aan te passen.

6.7 Demelkmeiden spant zich in om de geplaatste bestelling op het afgesproken bezorgmoment af te leveren. Het kan echter voorkomen dat dit door omstandigheden niet lukt. In dat geval zal zo snel mogelijk aan de klant worden gecommuniceerd dat de bestelling niet op het afgesproken bezorgmoment kan worden bezorgd.

Account

7.1 Om te bestellen, wordt een account aangemaakt. We hebben daarvoor ten minste van je nodig: je naam, adres inclusief postcode, eventueel alternatief bezorgadres inclusief postcode, telefoonnummer en woonplaats. Door te bestellen geef je toestemming dat deze gegevens worden gebruikt voor het beheer van je account en in het kader van de bezorging en afrekening van je producten.

7.2 Om een account aan te maken en gebruik te maken van de diensten van DeMelkmeiden moet je ten minste 18 jaar oud zijn.

7.3 Je staat er tegenover DeMelkmeiden voor in dat de door jou verstrekte gegevens juist en volledig zijn. Eventuele wijzigingen dien je voorafgaand aan je bestelling aan ons door te geven.

7.4 Het staat DeMelkmeiden ten allen tijde vrij om het aanmaken van een account naar eigen inzicht te weigeren en/of een account te beëindigen dan wel de toegang tot de account te ontzeggen zonder opgaaf van redenen. Een beëindiging van een account wordt door ons per mail aan je kenbaar gemaakt.

7.5 Bij het aanmaken van een account kun je een wachtwoord kiezen, zodat je de volgende keer sneller kunt bestellen en zodat je kunt inloggen op je account op de website. Let op dat je dit wachtwoord niet deelt met anderen.

7.6 DeMelkmeiden heeft het recht om elke gebruikersidentificatiecode of wachtwoord uit te schakelen, bijvoorbeeld omdat je dit hebt aangevraagd of omdat wij hiertoe hebben besloten.

Intellectuele eigendom

8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van onze website en onze dienstverlening berusten uitsluitend bij DeMelkmeiden en/of onze licentiegevers.

8.2 Het is niet toegestaan om gebruik te maken van (gedeeltes van) beelden, teksten en andere content die op de website wordt of is gebruikt, met uitzonder van de mediakit die in alleen gebruikt mag worden in combinatie met een vermelding van de copyrights.

8.3 DeMelkmeiden heeft het recht om ingezonden bijdragen zoals productbeoordelingen te gebruiken voor haar huidige en toekomstige activiteiten. Voor zover op deze bijdragen intellectuele eigendomsrechten rusten, draag je deze onvoorwaardelijk en kosteloos aan DeMelkmeiden over. Voor zover mogelijk doe je daarbij tevens afstand van eventuele persoonlijkheidsrechten. Je staat er tegenover DeMelkmeiden voor in dat je het recht hebt om de ingezonden bijdragen ter beschikking te stellen en de rechten daarop zoals hierboven beschreven over te dragen.

8.4 DeMelkmeiden heeft het recht om je bijdrage naar eigen inzicht op de website te plaatsen en/of te verwijderen, al dan niet onder vermelding van de door de gebruiker opgegeven (gebruikers-)naam, dit wordt altijd duidelijk van tevoren vermeld.

Aansprakelijkheid

9.1 DeMelkmeiden besteedt de uiterste zorg aan haar producten en deze voldoen aan de daaraan in redelijkheid te stellen kwaliteitseisen en eisen van voedselhygiëne.

9.2 DeMelkmeiden kan echter niet garanderen dat de dienstverlening foutloos zal verlopen, volledig zal voldoen aan de opgegeven beschrijving en/of afbeelding, dan wel het door de gebruiker gewenste resultaat zal opleveren. DeMelkmeiden behoudt zich het recht voor indien nodig wijzigingen aan te brengen aan de af te leveren producten.

9.3 DeMelkmeiden geeft geen garantie indien eventuele gebreken (mede) zijn veroorzaakt door de gebruiker zelf of een derde en/of gebreken die zijn veroorzaakt door externe factoren of verkeerd of onkundig gebruik.

9.4 Eventuele klachten dien je meteen dan wel binnen redelijke termijn na bezorging te melden via contact@demelkmeiden.nl  onder duidelijke en volledige beschrijving van de klachten.

9.5 DeMelkmeiden is ten aanzien van jouzelf of derden niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of gevolgschade (inclusief verlies van winst) door of als gevolg van het gebruikmaken van onze dienstverlening dan wel uit de onmogelijkheid om gebruik te maken van onze dienstverlening. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet of verwijtbare grove schuld van DeMelkmeiden en/of haar bestuurder(s).

9.6 DeMelkmeiden is niet aansprakelijk in geval van een situatie die te wijten is aan overmacht.

9.7 DeMelkmeiden heeft het recht een reeds geaccepteerde bestelling door middel van een mailbericht of telefonisch te annuleren, zonder daarvoor ten opzichte van jou aansprakelijk te worden gesteld.

9.8 Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat je maakt van onze dienstverlening (daaronder begrepen het gebruik dat wordt gemaakt door degenen met wie je de maaltijden deelt). Eventuele intoleranties voor bepaalde voedingsstoffen, allergieën en dergelijke behoren tot de risicosfeer van de gebruiker, ook als jij DeMelkmeiden daarvan tevoren op de hoogte hebt gesteld. DeMelkmeiden houdt geen rekening met specifieke voedselallergieën en intoleranties, anders dan die reeds vermeld staan bij onze producten. DeMelkmeiden kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele hierdoor ontstane schade en/of gezondheidsproblemen bij jouzelf of derden.

9.9 Je vrijwaart DeMelkmeiden voor welke claim dan ook van jezelf of van derden op enige wijze voortvloeiend uit of verband houdende met het gebruik van onze dienstverlening.

Algemeen

10.1 Deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van onze dienstverlening kunnen te allen tijde door ons worden aangepast. Ook hebben we te allen tijde het recht om onze dienstverlening stop te zetten.

10.2 In het geval een of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig is en/of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige of vernietigde bepaling zal dan automatisch worden vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk recht doet aan het doel van de nietige of vernietigde bepaling.

10.3 Op deze Algemene Voorwaarden en onze dienstverlening is Nederlands recht van toepassing.